• You look beautiful today love.
  • Yo ass is kickin