• British boy: You look beautiful today love.
  • American boy: Yo ass is kickin